Stem jij voor of tegen meer privatisering?

Alle partijen zijn er wel zo’n beetje van overtuigd dat marktwerking in de zorg is doorgeschoten. Maar wij zien dat het op veel meer plekken in de samenleving tijd is om marktwerking terug te draaien. Denk aan kinderopvang, openbare orde en veiligheid en het openbaar vervoer.

 

Vind jij dat ook? Laat je dan horen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 12 t/m 17 maart 2021. Stem op een partij die iets doet aan de doorgeslagen marktwerking.

Hieronder lees je wat de partijen er onder andere over zeggen. Check ook zelf de programma’s van de partij(en) van jouw voorkeur via de links!
kopie-van-bi1fbprofielfoto01astripes1.pn
CU-ImpactLogo-RGB.png
Pvda logo - Boven elkaar - Rood - RGB.pn
CDA_logo_2021.svg.png
1280px-Party_for_the_Animals_logo.svg.pn
D66_logo_(2019–present).png
190321_FvD_logo_2_D82FEC9A559E163AC12583
1200px-GroenLinks_logo_(variant).png
Screenshot 2021-03-16 at 19.04.12.png
1200px-VVD_logo_(2020–present).svg.png
volt-logo-01.png
1024px-PVV_logo_(2006–present).svg.png
 
kopie-van-bi1fbprofielfoto01astripes1.pn
Volgens BIJ1 mag de zorg geen winstmodel zijn, maar ook voor het klimaat en in het onderwijs is marktwerking schadelijk, stelt de partij. De partij wijst op de rol van marktwerking in het onderwijs, door te stellen dat het oneerlijk is dat sommige leerlingen bijles en begeleiding kunnen krijgen van private instellingen, waar andere kinderen (met minder vermogende ouders) daar geen toegang toe hebben. Dit vergroot de kloof in het onderwijs. BIJ1 heeft verder onder andere als plan het openbaar vervoer te nationaliseren, supermarktketens te deprivatiseren en grote boerderijen in gemeenschapshanden te brengen om de voedselproductie veilig te stellen.
 
Hoe dat precies werkt lees je in het verkiezingsprogramma van BIJ1
 
CU-ImpactLogo-RGB.png
De ChristenUnie windt er geen doekjes om: de partij is van mening dat het idee dat de vrije markt automatisch tot goede uitkomsten voor ons allemaal zal leiden, achterhaald is. Maximale winst mag niet de heilige graal van de economie zijn, zegt de ChristenUnie. Zij zijn tegen verdere privatisering en verzelfstandiging van overheidstaken, waarbij ze niet alleen zorg noemen, maar ook de drinkwatervoorziening, techniek en onderwijs. Bezuinigen op toezicht, handhaving, veiligheid en uitvoering, vinden zij een “no go”, en het is ‘belangrijk’ dat overheden het alleenrecht houden op de inzet van het geweldsinstrument.
Check het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor meer informatie.
 
Pvda logo - Boven elkaar - Rood - RGB.pn

De PvdA richt zich voornamelijk op het terugdringen van marktwerking in de zorg; er moet meer ruimte komen voor samenwerking in de jeugdhulp in plaats van marktwerking en concurrentie. En zij zien ook dat de belofte van marktwerking –hogere kwaliteit tegen een lagere prijs– op geen enkele manier is waargemaakt. Ook stellen zij dat er een einde moet komen aan de marktwerking in de kinderopvang, geen winst in de zakken van aandeelhouders van commerciële kinderopvangorganisaties moet verdwijnen, maar dat de winst naar de ontwikkeling van kinderen moet gaan. De PvdA ziet het als kerntaak van de overheid publieke belangen te behartigen en ze stellen diverse instrumenten voor om de markt dienstbaar te maken aan het waarmaken van maatschappelijke doelen.

 

Hier lees je het verkiezingsprogramma van de PvdA.

 
CDA_logo_2021.svg.png

Het CDA afficheert op hun website met grote teksten als een sterke en eerlijke economie, een betrouwbare en dienstbare overheid en een veilige en verantwoordelijke samenleving. Ze willen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen en willen de zorg anders en beter organiseren; met minder marktwerking en meer samenwerking, want de zorg is geen markt, maar mensenwerk. Verder stellen ze dat volkshuisvesting weer een overheidstaak moet worden, ook hier is hun credo 'minder marktwerking, meer samenwerking.' Privatiseringen hebben de publieke zaak uitgehold met een averechts effect op onze vrijheid, vindt de partij. Ze stellen een coöperatieve samenleving voor, waar de overheid en de markt dienstbaar zijn aan de burger.

 

Lees verder in het verkiezingsprogramma van het CDA.

 
1280px-Party_for_the_Animals_logo.svg.pn
De Partij voor de Dieren heeft vooral duidelijke ideeën over het sterk terugdringen van marktwerking in de zorg. Absurde beloningen en winstuitkeringen in de top van de zorg willen ze meteen afschaffen, het geld dat vrijkomt wordt geïnvesteerd in de mensen die zorg verlenen en gaat bijvoorbeeld naar (bij)scholing. Regionale ziekenhuizen moeten overeind blijven, zodat bijvoorbeeld aanstaande ouders altijd tijdig een verloskamer kunnen bereiken. Welke zorg je kan ontvangen, mag niet afhangen van de gemeente waarin je woont: dat geldt voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), zorg voor mensen met een beperking maar ook voor jeugdzorg. Mantelzorgers worden in de plannen van de Partij voor de Dieren (financieel) ondersteund.
Lees hier het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.
 
D66_logo_(2019–present).png

Volgens D66 raakt 'de markt' steeds meer op drift en leidt ongebreidelde marktwerking tot ongelijke welvaart, tot ongelijkheid in kansen en zeggenschap, en tot steeds grotere machtsconcentraties. D66 wijst op het zoeken van een nieuwe balans en geeft aan dat ze niet alleen een sterke maar ook duurzame, en weerbare markteconomie wil. De partij wil markten die werken voor iedereen, met een overheid die haar impact niet slechts meet in economische welvaart, maar ook in welzijn, kwaliteit van leven, gezondheid, leefomgeving en klimaat. Ze zien ook extra steunmaatregelen die naast winst voor aandeelhouders ook kiezen voor maatschappelijke meerwaarde.

 

Hoe? Dat lees je in het verkiezingsprogramma van D66.

 
1200px-GroenLinks_logo_(variant).png

Volgens GroenLinks hebben de rechtse kabinetten van de afgelopen decennia zorg, onderwijs en wonen gezien als kostenpost. Met privatiseringen, marktwerking en bezuinigingen zou het effectiever en goedkoper gaan werken, maar die belofte is volgens hen nooit ingelost en dat zorgde voor lagere kwaliteit, toenemende ongelijkheid en doorgeslagen werkdruk. GroenLinks wil een sterkere democratie waarin burgers eigenaar zijn van de overheid en de publieke sector. Ze willen ook de privatisering van de sociale rechtshulp terugdraaien.

 

Lees verder in het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

 
1200px-VVD_logo_(2020–present).svg.png

Volgens de VVD gold ‘een terugtrekkende overheid decennialang als het recept voor een goed ondernemingsklimaat, economische groei en stijgende welvaart van mensen’. Die doelen zijn voor de partij nog steeds leidend, maar ‘het recept moeten we kritisch tegen het licht houden’. Ook de VVD ziet dat de markt alleen niet altijd in staat is gebleken dit zelf goed te regelen. De problemen die marktwerking in de zorg veroorzaakt, moeten worden aangepakt. Maar de partij blijft erbij dat “dankzij elementen van marktwerking in de zorg (...) we met succes de beste zorg [kunnen] bieden en de kosten voor iedereen betaalbaar houden.” Waar het volgens de VVD nodig is om als overheid in te grijpen in de economie, willen zij deze ‘deelnames’ altijd tijdelijk van aard laten zijn en hebben wij altijd als doel ‘de creativiteit van het kapitalisme en de vrije markt weer [te laten] werken voor de mensen.”

 

Lees meer in het verkiezingsprogramma van de VVD.

 
volt-logo-01.png
Volgens Volt kan een vrije markt alleen kan functioneren met een marktmeester, die kaders stelt om de negatieve gevolgen van de ‘vrije’ [aanhalingstekens geciteerd] markt te voorkomen. Markt en overheid moeten dus samenwerken. Dat ziet er volgens Volt onder andere zo uit: De overheid steunt innovaties en research, maar het bedrijfsleven is de plek waar de uitkomsten verder ontwikkeld moeten worden. De partij vindt dat ‘politiek en overheid meer moeten sturen op welzijn ipv alleen op welvaart’, maar dan wel zodat burgers de middelen hebben om ‘op eigen kracht een comfortabel bestaan op te bouwen’. Volt heeft onder andere als plan om tech-bedrijven met monopolieposities zoals Facebook, Google en Amazon aan strengere regelgeving te onderwerpen. Dat betekent niet dat ze in publieke handen moeten komen, maar wel dat de overheid zich mengt in de markt zodat er meer ruimte voor concurrentie komt.
 
Wil je hier meer van weten? Lees dan het verkiezingsprogramma van Volt.
 
1024px-PVV_logo_(2006–present).svg.png

De PVV wil investeren in de publieke sector, die volgens hen ‘door Rutte en zijn vrienden eerder is afgebroken’. Maar er wordt niet gesproken over het afschaffen van privatisering. Volgens de PVV moet er overheidsgeld naar de politie (meer blauw op straat), naar beloningen voor leraren en naar de zorg. Wel duidelijk is dat de PVV ‘geen concurrentie meer tussen streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen’ wil en ‘een verbod op winstuitkering’. De ‘regie over woningbouw’ moet terug naar het Rijk met een ministerie van Wonen. Maar hoe dit er precies uitziet, wordt niet vermeldt. Niet elke tak van de publieke sector kan op steun rekenen van de PVV: de publieke omroep moet worden afgeschaft.

 

Wil je meer weten? Lees dan zelf het verkiezingsprogramma van de PVV.    

 
190321_FvD_logo_2_D82FEC9A559E163AC12583
Volgens Forum voor Democratie verstikt de regeldruk van de EU ons mkb en onze agrarische sector. De partij pleit daarom voor een model zonder ‘centralistische bureaucratie’ uit Brussel. Minder overheid dus. Ook wil de partij onder andere minder publieke tv-zenders en willen ze de digitale platformen van publieke omroepen, die volgens de partij concurreren met de markt, een halt toe roepen. Over woningbouw zeggen zij o.a. dat private bouwprojecten niet gedwongen moeten worden om een verplicht percentage sociale woningbouw te realiseren. In de online publieke ruimte zien zij wel kans om de vrijheid van (socialmedia)bedrijven aan banden te leggen: als een uiting niet wettelijk strafbaar is, mogen zij die voortaan niet meer verwijderen en de plaatser ervan niet straffen. De partij heeft daarnaast plannen om overheidsgeld te investeren in private initiatieven in de ruimtevaart en in natuurbehoud.
 
Lees verder in het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie.
 
Screenshot 2021-03-16 at 19.04.12.png

De SP wil de ‘uitverkoop van publieke diensten’ stoppen. “Wij halen de markt uit onze zorg. Woningcorporaties komen in handen van de huurders, niet de bestuurders maar de huurders krijgen het hier voor het zeggen [er moet een nieuw ministerie van Wonen komen]. Het openbaar vervoer wordt een publieke dienst. We maken de energievoorziening weer publiek, zodat we meer duurzame energie kunnen opwekken,” schrijft de partij in haar programma. Ook in veiligheid wil de SP het anders: als boa’s “toch politietaken moeten uitvoeren, moeten zij ook politieagent worden,” vindt de partij. Met een politieopleiding en een aangepaste bewapening. Zelf de energievoorziening moet weer publiek gemaakt worden, en particulier onderwijs moet ‘aan banden gelegd worden’.

 

Wil je meer weten? Lees dan zelf het verkiezingsprogramma van de SP.